Våra tjänster


Här hittar du de tjänster vi erbjuder. Huvudsakligen arbetar vi med besiktning, riskbedömning, trädfällning och trädbeskärning.


Vi erbjhuder även flera tilläggstjänster. Vid beskärnings- och fällningsuppdrag erbjuder vi bland annat vedkapning, flisning, bortforsling och plankning av stockar. Vid konsulterande uppdrag upprättar vi trädvårdsplaner, besiktningsrapporter eller utför trädvärdering.


Jag är yrkesutbildad arborist och är även certifierat European Tree Worker (ETW) via EAC.

Arbete med motorsåg
Trädbesiktning och riskbedömning
Trädbeskärning
Trädfällning
Trädvårdsplan

Besiktning och riskbedömning


Oavsett om Ifall du är orolig för eller bara vill veta hur dina träd mår så kan vi hjälpa dig med en besiktning. De flesta träd vi har kring oss är ofarliga, det gäller även de som har skador eller vikande vitalitet. Trädets hälsa i kombination med dess placering samverkar alltid för att avgöra om ett träd är en risk eller ej.


Vid vältrafikerade vägar och plaster gör defekter på ett träd att risken går upp. Samtidigt kan samma defekter finnas på ett träd i en trädgård, men där blir trädets risknivå istället låg då få personer vistas i trädets närhet per dygn.


Vid besiktning av några få träd utgår jag oftast ifrån TRAQ - Tree Risk Assessment Qualification. Då upprättas ett protokoll som sammanfattar trädets skick vid besiktningstillfället och fastställer då trädets risknivå. Protokollet blir sedan en bilaga till en skriftlig rapport med sammanfattning av rekommenderade åtgärder för att minska eller bibehålla trädets risknivå.

Trädbeskärning


Det finns många olika anledningar till att beskära träd. Ibland står träd nära hus och beskärning kan då vara ett bra alternativ till att fälla trädet. För frukträd beskär man istället för att öka fruktsättningen eller avlägsta döda eller sjuka grenar och vid vägar kan träd beskäras för att ge utrymme för trafik och för att minska risk för att grenar faller ut på vägen. Oavsett vilken beskärning ni är ute efter så kan vi förhoppningsvis hjälpa till.


Vi väljer den arbetsmetod som är bäst och säkrast för uppdraget, oftast klättrar vi med rep och sele, men i vissa fall är det säkrare och smidigare att komma åt med skylift för att beskära ett träd. Med många års erfarenhet som arborist så rör jag mig snabbt genom trädet för att komma ut till de grenar som ska beskäras.


För privatpersoner finns även möjlighet att använda RUT-avdrag för trädbeskärning.

Trädfällning


Ibland måste träd ändå fällas och då kan vi hjälpa till både med markfällning och med avancerade metoder. Om det saknas utrymme kring trädet eller det är placerat i ett välbesökt område så kan det krävas att man klättrar och riggar ned trädet bit för bit.


Vid avancerad trädfällning genom klättring finns olika metoder att tillgå. Enklast är att ta mindre bitar som går att styra dit man vill ha dem. Vid svårare situationer spänner man ibland upp rep att använda som linbanor, till exempel för att på ett säkert sätt ta ned grenar som växer ut över ett hustak. Nästa steg är att rigga ned grenar genom att sätta upp en central riggpunkt i trädet. Markarbetarna styr sedan hastigheten som grenar och stammar tas ned till marken. Om trädet inte anses säkert att klättra använder vi oss även av skylift för att ta ned träd.


Jag arbetar bara med beprövade metoder och har motorsågskort A, B, C och E. För privatpersoner finns även möjlighet att använda RUT-avdrag för trädfällning.

Trädvårdsplan


Ifall du förvaltar ett större antal träd så kan en trädvårdsplan hjälpa till för att överblicka beståndet. När en trädvårdsplan upprättas inventeras ett områdes träd och en överskådlig sammanfattning av deras skick uprättas tilsammans med åtgärdsförslag för den tid som planen ska stäcka sig över. Trädvårdsplanen kan sedan används för att dokumentera, planera budget, informera boende i området och upphandla utförande entreprenörer för åtgärdsförslagen.


Trädvårdsplaner beställs oftast av bostradsrättsföreningar och olika förvaltande organisationer.

Utbildning


I den mån det efterfrågas erbjuder Bladbasen även kortare kurser, så som fruktträdsbeskärning och rekreationsklättring i träd. Kontakta oss ifall du vill att vi kommer och håller en kurs.

Övriga tjänster


Nedan är en lista på övriga tjänster vi tillhandahåller:


  • Flisning av ris
  • Vedkapning
  • Plankning av stockar
  • Bortforsling av flis, ris och stockar
  • Stubbfräsning
  • Konsultation
  • Trädvärdering
  • Katträddning
  • Trädklättring med rep och sele vid barnkalas