Våra tjänster


Vi arbetar huvudsaklingen med besiktning, riskbedömning, trädfällning och trädbeskärning


Vi erbjuder även flera tilläggstjänster. Vid beskärnings- och fällningsuppdrag kan vi utföra vedkapning, bortforsling och plankning av stockar. Vid konsulterande uppdrag upprättar vi trädvårdsplaner, besiktningsrapporter eller utför trädvärdering.


Jag som driver bladbasen är yrkesutbildad arborist och certifierad European Tree Worker (ETW) via EAC.


Du kan läsa mer om vilka certifikat och utbildningar som finns inom trädvårdsbranchcen under sidan "vad betyder certifieringen?". Information om vad trädvårdstjänster kostar hittar du på sidan "Vad kostar det?".

Sågspån sprutar ut från en motorsåg

Besiktning och riskbedömning

Vad är trädbesiktning och riskbedömning

Oavsett om du är orolig för en risk eller bara vill veta hur dina träd mår så kan vi hjälpa dig med en besiktning. De flesta träd vi har kring oss är ofarliga, det gäller även de som har skador eller vikande vitalitet. Trädets hälsa i kombination med dess placering avgör alltid för att avgöra om ett träd är en risk eller ej.


Vid vältrafikerade vägar eller torg gör defekter på ett träd att risken går upp. Samtidigt kan samma defekter finnas på ett träd i kanten av en trädgård, men där blir trädets risknivå istället låg då få personer vistas i trädets närhet per dygn.


Vid besiktning av några få träd utgår jag oftast ifrån TRAQ - Tree Risk Assessment Qualification. Då upprättas ett protokoll som sammanfattar trädets skick vid besiktningstillfället och fastställer då trädets risknivå. Protokollet blir sedan en bilaga till en skriftlig rapport med sammanfattning av rekommenderade åtgärder för att minska eller bibehålla trädets risknivå.


Större besiktningsuppdrag innefattar oftast även att en trädvårdsplan upprättas. Då utförs först en inventering av ett områdes träd som identifierar utifall några av dem behöver en djupare besiktning varpå inividuella besiktningsprotokoll kan upprättas.

Trädbeskärning

Hur utförs en trädbeskärning?

Det finns många olika anledningar till att beskära träd. Det kan vara att ett träd står för nära ett hus eller att det kan finns stora döda eller skadade grenar som riskerar att falla ned på personer och egendom. När träd står vid en väg behövs det ibland utrymmesbeskäras för att ge plats för trafik och för att minska risk för att grenar faller ut på vägen. För fruktträd beskär man istället för att öka fruktsättningen eller för att avlägsta döda och sjuka grenar. Oavsett vilken beskärning ni är ute efter så kan vi förhoppningsvis hjälpa till.


Vi väljer den arbetsmetod som är bäst och säkrast för uppdraget, oftast klättrar vi med rep och sele, men i vissa fall är det säkrare eller smidigare att komma åt med skylift för att beskära ett träd. Med många års erfarenhet som arborist så rör jag mig snabbt genom trädet för att komma ut till de grenar som ska beskäras.


För privatpersoner finns även möjlighet att använda RUT-avdrag för trädbeskärning.

Trädfällning

Hur går en trädfällning till?

Ibland måste träd ändå fällas och då kan vi hjälpa till både med markfällning och med avancerade fällningsmetoder. Om det saknas utrymme kring trädet för att det ska kunna falla fritt, eller det är placerat i ett välbesökt område så kan det krävas att man klättrar och riggar ned trädet bit för bit.


Vid avancerad trädfällning genom klättring finns olika metoder att tillgå. Enklast är att ta mindre bitar som går att styra dit man vill ha dem. Vid svårare situationer spänner man ibland upp rep att använda som linbanor, till exempel för att på ett säkert sätt ta ned grenar som växer ut över ett hustak. Nästa steg är att rigga ned grenar genom att sätta upp en central riggpunkt i trädet. Markarbetarna styr sedan hastigheten som grenar och stammar tas ned till marken. Om trädet inte anses säkert att klättra använder vi oss även av skylift för att ta ned träd.


Jag arbetar bara med beprövade metoder och har motorsågskort A, B, C och E. För privatpersoner finns även möjlighet att använda RUT-avdrag för trädfällning.

Trädvårdsplan

Vad är en trärdvårdsplan

Ifall du förvaltar ett större antal träd så kan en trädvårdsplan hjälpa till för att överblicka beståndet. När en trädvårdsplan upprättas inventeras ett områdes träd och en överskådlig sammanfattning av trädens skick uprättas tilsammans med åtgärdsförslag för den tid som planen ska stäcka sig över. Trädvårdsplanen kan sedan används för att dokumentera, planera budget, informera boende i området och upphandla utförande entreprenörer för åtgärdsförslagen.


I en trädvårdsplan identiferas även träd som kan behöva djupare besiktningsmetoder så som TRAQ eller Tomografundersökning (ultraljud). Dessa besiktningar syftar då till att fastställa trädens risknivå för att ge förvaltaren underlag till beslut om ifall träden ska vara kvar.


Trädvårdsplaner beställs oftast av bostradsrättsföreningar och olika förvaltande organisationer.

Utbildning

I den mån det efterfrågas erbjuder Bladbasen även kortare kurser. Vi har tidigare gett kurser i fruktträdsbeskärning, kompostering och rekreationsklättring i träd. Kontakta oss ifall du vill att vi kommer och håller en kurs.

Övriga tjänster

Nedan är en lista på övriga tjänster vi tillhandahåller:


  • Flisning av ris
  • Vedkapning och vedklyvning
  • Plankning av stockar
  • Bortforsling av flis, ris och stockar
  • Stubbfräsning
  • Konsultation
  • Trädvärdering
  • Katträddning
  • Trädklättring med rep och sele vid barnkalas