Vad betyder certifikatet?


Arborist är ingen skyddad yrkestitel. Det innebär att vare sig man är utbildad eller ej, har certifieringar eller inte, så kan man kalla sig arborist. I vissa fall så spelar utbildning inte så mycket roll, det finns många som kan fälla träd och är duktiga på det. Det blir däremot inte alltid lika bra resultat vid beskärningsarbeten, riskbedömningar eller arbeten med gamla träd.


På grund av bristande kompetens skadas många träd vid beskärning och ibland rekomenderas träd att fällas grundat på en bristfällig riskbedömning. Oseriösa aktörer struntar även både i arbetsmiljölagar och andra bestämmelser kring träd, antingen av okunskap elle nonchalans. Hur kan då du som kund veta att den du anlitar har den kompetensen som krävs för ditt uppdrag?


Alla seriösa yrkesutövare listar sina kvalifikationer. Om de inte gör det så kan du alltid fråga. För att hjälpa dig som kund finns nedan i korta drag innebörden av branchens olika utbildningar och certifikat sammanfattad. Informationen här har uitgånspunkt i vad som finns tillgängligt i Sverige, sen finns även flera andra utbildningar utomland.

På sidan hittar du följande avsnitt:

Branchcertifikat

European Tree Worker (ETW)


Den vanligaste certifieringen för klättrande arborister i Sverige är ETW – European Tree Worker som drivs av European Arboricultural Council (EAC). För att kunna bli ETW-certiferad krävs att personen arbetar som arborist i minst ett år och sedan testas utifrån både teoretiska och praktiska prov. Certifieringen är ett kvalitétsintyg som möjliggör för en arborist att arbeta i samtliga europeiska länder.


För att veta om någon har en giltig ETW-certifiering kan du gå in på på EAC´s hemsida. Ange Sweden.


Med ETW räknas man som "certifierad arborist" enligt Svensk Trädvårdsstandard.


European Tree Worker
European Tree Technichan

European Tree Technichan (ETT)


Den här certifieringen är till för de som planerar, utvärderar och konsulterar trädrelaterade uppdrag. Kunskapsnivån är generellt högre än för ETW och inkluderar mer djupgående kunskap i trädbiologi, trädsjukdomar, trädfysiologi och fysik. En person med ETT har också kunskaper i juridik som inte är nödvändigt för ETW.


Det har ännu inte arrangerats några certifieringar för ETT i Sverige, men Sveriges arboristförbund arbetar för att ett certifieringstilfälle ska arrangeras. I dagsläget finns endast 6 personer med ETT i Sverige, samtliga har fått ta certifieringen i ett annat europeiskt land.


Med ETT räknas man som "certifierad arborist" enligt Svensk Trädvårdsstandard.


ISA Certified arborist

ISA certifierad arborist


Denna certiferingen gäller för både klättrande och icke klättrande arborister och hålls av International Society of Arboriculture (ISA).


Den som varit 3 år i trädvårdsbranchen har möjlighet att certifiera sig och får då göra ett skriftligt prov. Provet testar personens kunskaper i trädbiologi, artkunskap, marklära, plantering, beskärning, sjukdomsbestämning, träd vid nybyggnation, riskbedömning, arbetsmiljö och urbana skogar.


Med ISA Certifierad arborist räknas man som "certifierad arborist" enligt Svensk Trädvårdsstandard

VetCert

VetCert


Vetcert är en resultat av europeiskt samarbsprojekt som syftade till att definiera de färdigheter som en person som arbetar med gamla, skyddsvärda träd bör ha. Certifieringen är indelad i två nivåer, Practioner och Consultant. Den första är de som får utföra fysiska åtgärder på och runt gamla träd, medan den senare besiktigar och gör planer för deras skötsel.


De rekomenderade kunskapskraven för att ta certifieringarna är för practioner minst 5 år met ETW och för Consultant minst 5 år med ETT

ISA Qualifications

Tree Risk Assessment Qualification (TRAQ)


TRAQ är ett system för bedömning av riskträd. TRAQ är framtagen av ISA (International Society of Arboriculture). Kursen ägs av ISA, vilka bestämmer över kursens innehåll och vilka som får gå kursen. TRAQ bygger på en kvalitativ metod där risk uttryckts som låg till mycket hög risk. I Sverige arrangeras certifieringstillfällen för TRAQ av Svenska Trädföreningen


För att få ta certifieringen krävs vissa förkunskaper som bestämts av ISA, men bland annat så är ISA certified arborist och ETW certifikat som godkänns som förkunskapskrav.

QTRA

Quantified Tree Risk Assessment (QTRA)


QTRA är ett riskbedomningssystem som utvecklats av Mike Ellison på Cheshire Woodlands i England. Systemet är ett försök i att komma bort ifrån att klassificera träd som "säkra" eller "osäkra" och därmed även ge definitiva svar anågende ett träds skick. Istället kvantifieras den risk som finns för att person eller egendom kommer till skada genom ett trädhaveri. Trädägaren eller förvaltaren fastställer vad de anser är en acceptabel risk och besiktningspersonen kan sen väga den fastställda gränsen tillsammans med de biologiska värden trädet har mot sannolikheten för den kvantifierade risken.


I Sverige är det Hartil Trädexpert som arrangerar utbildningstillfällen i QTRA

Längre arboristutbildningar

Hvilan Utbildning AB

YH-arborist på Hvilan Utbildning AB


YH-utbildningen till arborist är den enda längre utbildningen som finns i sverige. Den är på 2 år och går igenom artkunskap, trädfysiologi, biologi, beskärningsteknik, motorsågshantering, klättring, räddning m.m. 1/3 av tiden på skolan är praktiktid då den studerande får lära sig arbetet på olika arbetsplatser.


Utbildningen är en grundutbildning som sedan kompletteras med arbetslivserfarenhet och branchcertifikat. Utbildningen räcker inte för att kalla sig certifierad arborist enilgt svensk trädvårdsstandard


Skolan erbjuder även kortare kurser i trädklättring.

Korta trädklättringskurser

Svensk trädvård och utbildning

Svensk Trädvård och Utbildning


Svensk trädvård och utbildning var sveriges första moderna trädvårdsföretag och startades av De Gourét Litchfield i mitten av 80-talet. Han var verksam fram tills han gick bort och arbetade både som klättrande arborist och drev kursverksamhet i trädvård och trädklättring.


Efter hans bortgång har utbildningsverksamheten levt vidare och blivit ett paraply som dragit till sig flera framstående certifierade arborister som instruerar på kurserna. De erbjuder klättringsutbildningar i 3 etapper. Grundutbildning, avancerad trädklättring och motorsågning i träd. Fokuset är på klättring och ger lite eller ingen kunskap i trädbiologi och trädfysiologi.

Arboristklättring

Arboristklättring


Arboristklättring är ett danskt företag som är verksamt i norden. De erbjuder kurser i professionell trädklättring indelade i 4 steg enligt nedan:

  1. Grunder
  2. Sektionsfällning
  3. Klättring i stora träd
  4. Riggning


Kurserna är inriktade på den praktiska klättringen och ger lite till ingen kunskap i trädbiologi och trädfysiologi. Fokuset är ändå att de som vill på sikt ska certifiera sig enligt ETW eller ISA, men att de då får inhämta resterande kunskaper genom självstudier.


Alla kursens instruktörer är certifierade arborister.

CPT Certified Professional Treeclimber

Certified professional tree climber (CPT)


CPT är en certifiering som utfärdas av ett danskt företag som heter Klatre-Centret. Den är framtagen av grundaren Christian Almer som har sin bakgrund i bergs- och industriklättring. Utbildningen är uppdelad i tre delar - A, B och C. I kurs A får man lära sig att klättra upp och ned i ett träd, i B lär man sig att fälla träd med enkel stam (t. ex gran) genom klättring och i C lär man sig klättra runt i träd med bredare kronor. Varje kurs är en vecka vardera.


Kurserna är praktiska klättringsutbildningar och det ingår lite till ingen teoretisk utbildning i trädbiologi eller trädfysiologi. Man lär sig helt enkelt främst att klättra i och hantera motorsåg i träd.


Enligt många som har längre utbildningar eller är certifierade enligt en branchstandard upplevs kursens namn vilseledande då det lätt går att mista begreppet "Certified Professional TreeClimber" för certifierad arborist.


Certifieringen räknas inte in i definitionen "Certifierad Arborist" enligt Svensk Trädvårdsstandard

Övriga certifikat för trädvård

Säker Skog Motorsågskörkort

Säker skog - Motorsågskörkort


Efter stormen Gudrun 2004 var det många som gick ut i skogen för att röja upp. Då förödelsen var stor skickades nästan alla som hållt i en motorsåg ut för att röja, vilket sorgligt nog ledde till många skador och även dödsfall på grund av bristande erfarenhet och kompetens. Detta ledde till att reglerna för motorsågshantering succesivt har skärpts till och i dagsläget måste alla som använder en motorsåg professionellt och även privat på någon annans fastighet ha utbildning i motorsågshantering.


Säker skog har länge arrangerat utbildnignar för motorsågning och är branchens mest vedertagna motorsågskörkort. De har delat upp utbildningen i flera kurser för olika ändamål enligt följande:


A - Motorsågning

B - Trädfällning grund

C - Avancerad trädfällning - stormfällning

D - Linjearbete

E - Motosågning från mobil arbetsplatform

F - Räddningstjänst

Riksförbundet svensk trädgård

Grönt kort - Svensk trädgård


Riksförbundet Svensk Trädgård arrangerar en 8-dagars kurs för att bli certifierad frukträdsbeskärare. Kursen går igenom trädbeskärning för fruktsättning och prydnad och har både praktiska och teoretiska moment. För att få certifiering avlägger deltagaren ett skriftligt och ett praktiskt prov.


Kurser är riktat till entuiaster och personer som vill arbeta professionellt med fruktträdsbeskärning. En person med vedertagna branchcertifikat anses redan ha de kunskaper som lärs ut i denna kurs.


Certifieringen räknas inte in i definitionen "Certifierad Arborist" enligt Svensk Trädvårdsstandard

Liftutbildningsrådet

Kurs i Mobila arbetsplattformar (skylift)


För att få framföra mobila arbetsplattformar kräver arbetsmiljöverket att man har en utbildning som följer Liftläroplanen LLP som tagits fram av Liftutbildningsrådet. Flera olika aktörer tillhandahåller denna utbildning


Trafikverket

Arbete på väg (APV)


Det är inte sällan som träd står nära eller utmed vägar. För att få arbeta med personal på vägbanor eller för att stänga av vägar för att säkert kunna utföra arbeten behövs utbildningen "Arbete på väg".


Utbildningen finns i flera nivåer som går från att få vistas på vägar av olika hastigheter, att få skylta av och spärra av vägar samt för de som planerar avspärrningar, eller rättare sagt upprättar Trafikanordningasplaner (TA-planer).